به یاد استاد شهريار

آسمان چون جمع مشتاقان پریشان میکند    

                                 در شگفتم من٬نمی پاشد زهم دنیا چرا

در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین       

                                 خاموشی شرط وفاداری بود ٬غوغا چرا

/ 0 نظر / 8 بازدید