بابا جاهل!!

احساس جهل ، اصلا بد نیست...

این غرور دانسته هاست ، که خطرناکه .

/ 1 نظر / 8 بازدید
منوچی

آنچه هميشه برای من ناراحت کننده بوده همين غرور کاذبی بود که به دليل تعريف ديگران در من ايجاد می شد و من را از آنچه می خواستم به آن برسم باز می داشت و دليل آن هم حسی بود که بابام با تعاريف بيجای باهوش و با استعداد و غيره در من ايجاد می کرد .