عالمی ديگر

بازگشتم امشب زمیخانه ، اما مست مست

                                    سردرون سینه و تــنهای تـنها ، مست مست

در میان کوچه ها افتان و خیزان چون نسیم

                                    جامه وارون کرده و شیدای شیدا ، مست مست

ار پس یکروز با خلق ابکم ، گنگ گنگ

                                    قفل لـب بگشوده و گویای گویا ، مست مست

همچو طوطی در پس آئینه دل قصه گو

                                    چون کلیم از اشتیاق طور سینا ، مست مست

با همین شب گردی و دیوانگی از شور عشق

                                    بازگشـتم از مـیـخـانـه امـــا ، مست مست

/ 0 نظر / 2 بازدید