اينم يه داستانک قديمی بازم از خودم !!!

لپم دوباره قرمز شده بود .

بالاخره به خودم جرات دادم .

نفس عمیقی کشیدم و آهسته گفتم:

                                                            دوست دارم!

نگاه عاقل اندر سفیهی بهم کرد و با کمی مکث گفت :

                                                            چرا ؟!!!

/ 1 نظر / 8 بازدید
مريم

اين چرا رو خوب ميشناسم...