یه خاطره یک شعر

دست برزلفش زدم ، شب بود چشمش مست خواب         

                                       بـرقع از رویـش گشـودم تـا درآید آفـتاب

گفتـمش خـورشـید ســر زد مـــاه مـن بیدار شو        

                                       گـفت تا مــن برنـخیزم کـی درآید آفتاب

/ 0 نظر / 2 بازدید