امروز با حافظ

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

            پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست

نرگسش عربده جوی و لبش افسـوس کـنان

            نیمه شب دوش به بالین من آمد ، بـنـشـست

سـر فراگـوش مـن آورد بـه آواز حــزیــن

            گفت ای عـاشق دیرینۀ من ، خوابت هـسـت

عاشـقـی را که چنین بـادۀ شبـگیر دهند

            کـافـر عـشـق بـود گـر نشود بـاده پـرسـت

خندۀ جام می وزلــف گـره گـیر نـگـار

            ای بسا توبه که چون توبۀ حـافظ بشکست 

/ 0 نظر / 4 بازدید