بغضم می سوزاند

                       اگر فریاد نشود

و کسی نیست ، که بداند

                       دردم چیست ...

/ 10 نظر / 18 بازدید
دختر روی تاب

من میدونم اما چه کار میتونم واست بکنم؟![ناراحت]

فروزان

درد تو درد بی همنفسی است درد تو درد بی یار و کسی است نگهت را بدار به در خانه عشق آمد و پا کوفت و دوباره باز خانه خالی بود و دلت را چون آتشی گرم بنمایان تا دوباره باز برگردد[گل][گل][گل][گل][دست][دست][دست][قلب][قلب][هورا][خداحافظ]

فرشته

امیدوارم دتون آفتابی بشه و دردتون دوا بشه...هرکی ندونه ..او خودش می دونه[گل]

بغض گرفته

روزی باز حرفهای دلم را با تمام بغض هایم خواهم نوشت !...

دریا

سلام عزیزم خوبی ببخشید دیر میام با اینکه تو زود خبر میدی محمد نوشته قبلی واقعی بود؟ واقعا به زور داشتی به حرفاش گوش می کردی؟ محمد[ناراحت] راستی بابت ترانه ممنون خیلی ناز بود[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

دریا جووووووووووووووووون

[قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][هورا][هورا][هورا][سوال][سوال][نیشخند][نیشخند][نیشخند][گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

دریا جووووووووووووووووون

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

غزلک

بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید. هرچند معنی آن بجز رنج و پریشانی نباشد. اما کوری را هرگز بخاطر آرامش تحمل مکن!