تمنا

من نگویم که بدرد دل من گوش کنید

                        بهتر آن است که این قـصه فـرامـوش کنید

عاشقان را بگذارید بنالند همه

                        مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید

/ 0 نظر / 2 بازدید