دنيا ی سياه تو...

چقدر پست و بی ارزش است صداقت . باید دروغ گفت تا باور کنند .

باید فریفت تا اعتماد کنند .

واقعیت را پنهان کن تا درستکار ترین آدم عالم باشی .

این است رمز درستی ، پاکی :

                        دوستانت را بازیچه کن ،

                                                            سیاه باش...

گروهی نیازمند فریفتنند.

آری باید بفریبی تا زنده بمانی ، تا دوستت بدارند .

تازه شناختم و چه دیر شناختم جنس آدمک های عالم را و آموختم رمز این دنیای فانی را .

دنیای پاکی مخصوص کودکانست و بس.

معصومیت کالای بی رنگ و روی است در این آشفته بازار رنگارنگ .

اما چه جلایی دارد دروغ ، چه عطرو بویی دارد نیرنگ ، چه لذتی دارد فریفتن .

حتما و حتما با خود بیندیش که چه پستی است نویسنده .

چه موش کثیفیست این بچه ....

خدا را شکر که دیگر رفت...

آری خدا را شکر که مهرم از دلت بیرون رفت .

خدا را شکر که دیگر رفت ...کودکی ، پاکی .

و خدا را شکر که یافتم چگونه معصوم نما باشم .

زیبا باشم و فریبنده . پاک و ساده ولی جزیی از ابزار شیطانی این دنیا .

ولی در همه حال با خودم صادقم که چرا باید اینگونه باشم .

و به یاد داشته باشم دنیایی که من داشتم و راستی و عشق بر آن حکم فرما بود .

و دنیایی که تو نشانم دادی ....

/ 0 نظر / 5 بازدید