راز شبهای بی ستاره ...

خدایا ناآرومی تا کی ؟

چرا من ؟

تو بیداری کم می کشم که حالا خوابم رو هم ازم گرفتی ؟

اگه یادت باشه چند وقت پیش راجع به خوابی برات نوشتم که مدتهاست آرامش رو ازم گرفته .

خواب دخترک سفید پوش .

یه رودخونه متلاطم در کنار یه جنگل سوخته ، من و نگاه سرد تو .

من در کنارت ایستاده بودم ، اما انگار تو اصلا منو نمی دیدی . نه تبسمی ، نه حسی ، نه حرفی ، نه حتی کوچکترین

واکنشی نسبت به حضور من .

من بهت نزدیک شدم . تو رو در آغوش گرفتم ، با تمام وجودم ، با آخرین ذره عشقی که تو قلبم مونده بود . اما تو انگار فقط منو تحمل می کردی . بغض سنگینی گلوم رو می فشرد .

وقتی از خواب پریدم ، عرق سردی روی پیشونیم نشسته بود و تمام بالشم خیس اشک بود .

دیگه به دیدن دوباره و دوبارۀ این خواب عادت کرده بودم که هفته پیش یه قسمت جدید به سریال اضافه شد .

من تو ماشین ناصر نشسته بودم و داشتیم طبق معمول اون دوروبرها چرخ میزدیم . به یه مدرسه رسیدم . نمی دونم چرا احساس کردم که اونجا درس می خوندی .

حالم بد جوری گرفته بود . از ماشین پیاده شدم که قدم بزنم شاید حالم بهتر بشه . که ناگاهان دیدمت .

داشتی با دو تا از دوستات می رفتی . من بشدت عصبی شده بودم . سعی کردم بی تفاوت از کنارت رد بشم که یه دفعه صدام کردی .

وقتی با خشم به طرفت برگشتم تو خندیدی و به سمت من اومدی . من برگشتم که برم اما تو دستم رو گرفتی .

دوستانت با لبخند اومدن تا جلوی من رو بگیرن .

تازه اون دوتا دوستت رو شناختم ، فروغ و طاهره !!!

جالبه نه . دوستای من شده بودن دوستان تو .

اما امروز دیگه شاید آخرین ورژنش بود .

بازم دخترک سفید پوش .

ما طبق معمول با هم بحث می کردیم . وقتی بحث بالا گرفت تو اخماتو تو هم کشیدی و رفتی طبقه بالا ، آره تو توی خونه ی من بودی!!!

رفتی بالا و یه چمدون سفید برداشتی و هر چی داشتی ریختی توش و طبق معمول بدون خداحافظی ، رفتی .

بازم بی خبر . من فقط تونستم با نگاهم همراهیت کنم .

تو رفتی و من موندم با یه دنیا دلتنگی .

دست از سرم بردار . برو ...

دیگه تحملش رو ندارم .

/ 1 نظر / 3 بازدید
سعيد

سلام محمد جان خيلی با صفايی خواستم برات شعر بنويسم ولی ياده حرف آقای صفاری معلم گسسته افتادم که می گفت برای اهل فن از تخصص اونها نگيد ضايع می شيد