از روی آف لاين عمو ساقی

الو سلام ... منزل خداست؟!

اين منم مزاحمي که آشناست ، هزار دفعه دلم اين شماره را گرفته ، ولي هنوز پشت خط ، در انتظار يک صداست! شما که گفته ايد پاسخ سلام واجب است به ما که مي رسد ، حساب بنده هايتان جداست؟

الو دوباره قطع و وصل تلفنم شروع شد .

خرابي از دل من است يا که عيب سيم هاست؟ چرا صدايتان نمي رسد کمي بلند تر صداي من چطور؟ خوب و صاف و واضح و رساست؟

اگر اجازه مي دهي برايت درد دل کنم شنيده ام که گريه بر تمام دردها شفاست دل مرا بخوان به سوي خودت

 

-----------------------------------------------------------------------------

وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم

وقتي که ديگر رفت من به انتظار آمدنش نشستم.

وقتي که ديگر نميتوانست مرا دوست بدارد من او را دوست داشتم .

وقتي که او تمام کرد من شروع کردم .

وقتي که اوتمام شد من آغاز شدم و چه سخت است تنها متولد شدن ،مثل تنها زندگي کردن است مثل تنها مردن

 

هميشه سعي کن درزندگي آنچه راکه دوست داري به دست بياري وگرنه مجبورميشوي آنچه راکه به دست آورده اي دوست داشته باشي!

                                                            عمو ساقی            8/27/2006

/ 0 نظر / 3 بازدید