هنوز هم...

((وکوچه باز در انتظار عطر شب بوهاست))

و ترانه هایم چه بی صداست...

در این شهر هنوز عطر شب باقیست

و شکوفه ها در انتظار طلوع صدای عشقند که از بلندای صبح می آید

/ 0 نظر / 2 بازدید