چون خيلی دوست دارم دوباره رو صفحه اول گذاشتم!

الو سلام ... منزل خداست؟!

اين منم مزاحمي که آشناست ، هزار دفعه دلم اين شماره را گرفته ، ولي هنوز پشت خط ، در انتظار يک صداست! شما که گفته ايد پاسخ سلام واجب است به ما که مي رسد ، حساب بنده هايتان جداست؟

الو دوباره قطع و وصل تلفنم شروع شد .

خرابي از دل من است يا که عيب سيم هاست؟ چرا صدايتان نمي رسد کمي بلند تر صداي من چطور؟ خوب و صاف و واضح و رساست؟

اگر اجازه مي دهي برايت درد دل کنم شنيده ام که گريه بر تمام دردها شفاست دل مرا بخوان به سوي خودت

-----------------------------------------------------------------------------

وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم

وقتي که ديگر رفت من به انتظار آمدنش نشستم.

وقتي که ديگر نميتوانست مرا دوست بدارد من او را دوست داشتم .

وقتي که او تمام کرد من شروع کردم .

وقتي که اوتمام شد من آغاز شدم و چه سخت است تنها متولد شدن ،مثل تنها زندگي کردن است مثل تنها مردن

                                                            عمو ساقی            8/27/2006
/ 0 نظر / 3 بازدید