# درد

سلام فصل من...

کلام من چیست ؟!! هیچ...........!!! دلتنگ ضربه های تیشه ی فرهادم نبرد عشق با سنگ و سکوتی که زیر صدای ضربه ها فریاد شد:                   ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 9 بازدید