# درد

سلام فصل من...

کلام من چیست ؟!! هیچ...........!!! دلتنگ ضربه های تیشه ی فرهادم نبرد عشق با سنگ و سکوتی که زیر صدای ضربه ها فریاد شد:                   ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 8 بازدید

زندان دل

نه دامیست ، نه زنجیر                            همه بسته چراییم ؟!! چه بند است ، چه زنجیر ؟                            که برپاست ، خدایا ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 19 بازدید

زشت و زیبا

همیشه زشتی ها عریان و                                زیباییست، پنهان زیبایی را عریان باید و                                 زشتی را پنهان 
/ 8 نظر / 11 بازدید