# درد

زشت و زیبا

همیشه زشتی ها عریان و                                زیباییست، پنهان زیبایی را عریان باید و                                 زشتی را پنهان 
/ 8 نظر / 13 بازدید