# شعر

زندان دل

نه دامیست ، نه زنجیر                            همه بسته چراییم ؟!! چه بند است ، چه زنجیر ؟                            که برپاست ، خدایا ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 20 بازدید

زشت و زیبا

همیشه زشتی ها عریان و                                زیباییست، پنهان زیبایی را عریان باید و                                 زشتی را پنهان 
/ 8 نظر / 12 بازدید

گل سرخ

پیش از آنکه ببارد،                  زمین غمگین بود. همه جا خشک و دل و عشق و نگاهم ،                                  همگی سنگین بود. " عالم از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید