# شعر

خاطره سرد است برادر

زیر مطلب مذکور بنویسید ما نخواندیم و رفتیم اما          بدان که گه گاه                     مجال بازگشتی نیست... پس بخوان به نام او که دوستش داری ببین             سیر ببین که ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 7 بازدید

زندان دل

نه دامیست ، نه زنجیر                            همه بسته چراییم ؟!! چه بند است ، چه زنجیر ؟                            که برپاست ، خدایا ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 12 بازدید

زشت و زیبا

همیشه زشتی ها عریان و                                زیباییست، پنهان زیبایی را عریان باید و                                 زشتی را پنهان 
/ 8 نظر / 8 بازدید

گل سرخ

پیش از آنکه ببارد،                  زمین غمگین بود. همه جا خشک و دل و عشق و نگاهم ،                                  همگی سنگین بود. " عالم از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید