داستانک جديد !!

ملافه ی سفید ،  بالشی نرم ،  لوله ای برای تنفس ، یک دست لباس بی کدمه ی سبز ،  چند شاخه گل پژمرده و حسرتی به اندازه ی یک عمر ...

اینها ، تنها باقیمانده ی یک عمر تلاش او بود ...

/ 0 نظر / 9 بازدید